Įmonių uždarymas

Ieškote profesionalios pagalbos? Susisiekite +370 611 57118

  Likviduojame (UAB ir individualias įmones), konsultuojame bei vykdome įmonių likvidavimo procedūras atstovaudami įvairiose institucijose, kurios yra reikalingos užbaigti likvidavimo procesą.

  • ruošiame likvidavimo dokumentus;
  • tvarkome buhalterinę apskaitą;
  • teikiame deklaracijas VMI, sodrai;
  • renkame pažymas reikalingas užbaigti likvidavimo procedūrą.


  •   Dažniausiai bendrovė likviduojama kai juridinio asmens dalyviai nusprendžia nutraukti veiklą. Sprendimą likviduoti įmonę priima visuotinis akcininkų susirinkimas arba IĮ įmonės savininkas. Visuotinis akcininkų susirinkimas arba įmonės savininkas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią įmonę (tai tokia įmonė , kuri turi skolų). Įmonę kuri turi skolų galima likviduoti tik paskelbus bankrotą. Bankrutavusi įmonė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

      Visuotinis akcininkų susirinkimas arba įmonės savininkas privalo išrinkti (paskirti) tos įmonės likvidatorių. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie įmonės likvidavimą dieną turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti įmonę, ir duomenis apie save. Apie įmonės likvidavimą likvidatorius turi viešai paskelbti įstatuose arba nuostatuose nurodytame dienraštyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti įstatuose arba nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems įmonės kreditoriams raštu. Likvidatorius ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie įmonės likvidavimą dieną turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti įmonę, ir duomenis apie save. Likviduojama įmonė pirmiausia turi atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Atsiskaičius su likviduojamos įmonės kreditoriais, likęs likviduojamos įmonės turtas padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei arba atitenka įmonės savininkui. Įmonės turtas akcininkams gali būti dalijamas ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams po viešo paskelbimo likviduoti įmonę.

      Likvidatorius turi sudaryti įmonės likvidavimo laikotarpio pradžios balansą, o atsiskaičius su įmonės kreditoriais, paskirstyti akcininkams likusį įmonės turtą ir surašyti jo perdavimo aktus. Perduoti likviduotos įmonės dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Sudaryti įmonės likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui įmonės likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus likviduotai įmonei išregistruoti.